Stravovanie

Stravovanie monťáčkov je zabezpečené vlastnou školskou jedálňou, ktorá prešla rekonštrukciou – Súkromná školská jedáleň pri SMŠ MONTE – Detský svet a bola schválená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a tiež Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove.

Deti majú zabezpečenú desiatu, obed a olovrant a okrem toho majú počas dňa k dispozícii porcie ovocia a čerstvej zeleniny. Desiata je pripravená formou švédskych stolov, ktorú si pripravujú deti samé v detskej kuchyni.

Pitný režim tvorí čerstvá stolová voda, nesladený čaj, nápoje zo 100% ovocnej šťavy.

Spôsob úhrady za stravovanie:

Platba za stravné sa uhrádza vo výške 69,60-€ v mesačných splátkach vždy do 25. dňa – mesiac vopred.

Bankové spojenie číslo účtu: SK 68 0900 0000 0051 7581 8384 

Variabilný symbol: číslo zmluvy o vzdelávaní (019) alebo uveďte meno do poznámky Špecifický symbol: príslušný školský rok a mesiac/doba, na ktorý sa platba vzťahu (napr. 202301).

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné 24 hodín vopred /najneskôr v predošlý deň do 14.00 hod./.  V prípadoch, keď nie je možné  dodržať tento 24-hodinový časový limit, napr. v prvý deň choroby dieťaťa, je možné túto neodhlásenú stravu vyzdvihnúť do obedára, ktorý si prinesie zákonný zástupca do 13.00 hod. Za neodobratú alebo  včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Forma odhlasovania

Telefonicky: 0948 543 719 alebo sms správou 

Stravovanie našich monťáčkov je zabezpečené školskou jedálňou nachádzajúcou sa v priestoroch SMŠ. Školská jedáleň zabezpečuje celodenné stravovanie detí predškolského veku a zamestnancov materskej školy.

 

Monte detský svet Prešov - Montessori škôlka v Prešove

Jedálny lístok