Zápis na šk. rok 2024/2025

Monte detský svet Prešov - Montessori škôlka v Prešove

ZÁPIS DETÍ
do Súkromnej materskej školy MONTE – Detský svet
na školský rok 2024/2025 sa uskutoční
v termíne od 01.05.2024 do 31.05.2024.

Predzápis detí na školský rok 2024/2025 po vzájomnej dohode prebieha od 15.04.2024
mail: monte.detskysvet@gmail.com
tel. kontakt: 0948 543 719

 

1. Prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách

Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie:

 • v „bežnej“ materskej škole,
 • v špeciálnej triede „bežnej“ materskej školy alebo
 • v materskej škole pre deti so ŠVVP.

2. Spôsob podania žiadosti

 • osobne,
 • poštou na adresu materskej školy (SMŠ MONTE – Detský svet, Bernolákova 17, 080 01 Prešov),
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu: monte.detskysvet@gmail.com,
 • elektronickým podaním doručeného do elektronickej schránky,
 • elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

Zákonné podmienky

1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – vrátane kapacitných možností materskej školy.

2. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie povinné. Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú:

deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a následne
deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka.

Ostatné podmienky prijímania

 1. Prednostne prijímame súrodencov detí, ktoré už navštevujú materskú školu a budú
  pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v nasledujúcom školskom roku.
 2. Prednostne prijímame deti zákonných zástupcov praktizujúcich základné princípy
  Montessori pedagogiku v rodinnom prostredí.

 

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od nového šk. roku ( t. j. na šk. rok 2024/2025) do 30. júna 2024.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
About Author

Willaim Wright

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Follow us on
Facebook
Pinterest
WhatsApp
LinkedIn
Twitter