Zápis na šk. rok 2024/2025
Zápis na šk. rok 2024/2025

ZÁPIS DETÍdo Súkromnej materskej školy MONTE – Detský svet na školský rok 2024/2025 sa uskutočnív termíne od 01.05.2024 do 31.05.2024. Predzápis detí na školský rok 2024/2025 po vzájomnej dohode prebieha od 15.04.2024mail: monte.detskysvet@gmail.comtel. kontakt: 0948 543 719   1. Prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie […]

Šírime Montessori pedagogiku medzi nadšenými učiteľkami zo ZŠ
Šírime Montessori pedagogiku medzi nadšenými učiteľkami zo ZŠ

Šírime Montessori pedagogiku medzi nadšenými učiteľkami zo ZŠ.

previous arrow
next arrow

Kto sme?

Združenie MONTE – DETSKÝ SVET je právnickou osobou charakteru občianskeho združenia s vlastnou právnou subjektivitou na základe registrácie svojich stanov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti vzdelávania, výchovy, kultúrno-spoločenských a športových činnosti pre rodiny s deťmi na základe princípov Montessori pedagogiky.

MONTE – DETSKÝ SVET o. z. je zriaďovateľom súkromnej materskej školy MONTE – Detský svet, Bernolákova 17, 080 01  Prešov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 5. zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodlo, že zaraďuje do siete školských zariadení SR SMŠ MONTE – Detský svet, Bernolákova 17, 080 01 Prešov s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2020.

Garantom vzdelávacieho programu na základe Montessori pedagogiky je Mgr. Katarína Kukoľová s dlhoročnými pedagogickými a manažérskymi skúsenosťami. 

Vzdelanie: Stredná pedagogická škola v Prešove, Pedagogika – Telesná výchova na UPJŠ v Prešove, Učiteľstvo všeobecno – vzdelávacích predmetov: psychológia UMB v Banskej Bystrici, Špecializačné štúdium zo školskej psychológie na UK v Bratislave, Montessori pedagogika pre vek : 0-3, 3-6.

Monte detský svet Prešov - Montessori škôlka v Prešove
Monte detský svet Prešov - Montessori škôlka v Prešove
Monte detský svet Prešov - Montessori škôlka v Prešove
Monte detský svet Prešov - Montessori škôlka v Prešove

Náš tím

Zriaďovateľka a riaditeľka

súkromnej Montessori škôlky v Prešove

Učiteľka

súkromnej Montessori škôlky v Prešove

Učiteľka

súkromnej Montessori škôlky v Prešove