Monte detský svet Prešov - Montessori škôlka v Prešove

O škôlke

SMŠ MONTE – Detský svet je jednotriedna materská škola. Kapacita zariadenia, zodpovedajúca veľkosti vnútorných priestorov, je 22 detí v triede. Počas celého roka poskytujeme komplexnú, celodennú a poldennú starostlivosť o dieťa počas bežnej prevádzkovej doby, ktorá je každý pracovný deň v čase 07.00 – 16.30 hod. Zameriavame sa na inklúziu.  Vytvorili sme bezbariérové prostredie. Kladieme dôraz na láskavý, rešpektujúci prístup ku každému monťáčkovi v našom zariadení. Náš tím tvoria pedagogické zamestnankyne – učiteľky pre predškolské vzdelávanie, odborná zamestnankyňa – školská špeciálna pedagogička.

 

Monte detský svet Prešov - Montessori škôlka v Prešove
Monte detský svet Prešov - Montessori škôlka v Prešove
Monte detský svet Prešov - Montessori škôlka v Prešove

Čo ponúkame

„JEDNA CESTA PRE VŠETKÝCH“
Lore Anderlik – Montessori terapia

V SMŠ MONTE – Detský svet chceme ponúknuť možnosť aj zákonným zástupcom a rodičom detí so zdravotným znevýhodnením vzdelávať sa, tak aby mali zabezpečený rovný prístup ku vzdelávaniu, zamerať sa na inklúziu. Inkluzívne vzdelávanie vychádza z predpokladu, že každé dieťa je jedinečné, má svoje silné aj slabšie stránky, teda aj jedinečné vzdelávacie potreby. Inkluzívne vzdelávanie sa snaží o prispôsobenie vzdelávacieho prostredia deťom a ich potrebám na rozdiel od integrácie, ktorá sa usiluje o prispôsobenie sa dieťaťa škole, zjednodušene povedané. Rôznorodosť detí v triede a v škole je vnímaná ako niečo prirodzené a normálne. Cieľom inklúzie je pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál a dosiahnuť osobné maximum v prirodzenej skupine svojich rovesníkov. V prípade inkluzívneho vzdelávania, ktoré je v súčasnosti v pedagogike celosvetovým trendom, môžeme hovoriť o posune od „začleňovania detí so znevýhodnením“ k snahe vytvárať „školy pre všetkých“. Cieľom inklúzie je pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál a dosiahnuť osobné maximum v prirodzenej skupine svojich rovesníkov.

Vymedzenie vlastných cieľov výchovy a vzdelávania:

Vo svojej podstate ponúka Montessori filozofia spôsob vzdelávania, prostredníctvom ktorého má dieťa možnosť naplno rozvinúť svoj potenciál. Ponúka jedinečný zážitok pre dieťa – prostredie, v ktorom má možnosť slobodne tvoriť, pracovať na rozvíjaní svojej osobnosti a pritom vychádzať zo svojich vývojových potrieb. Pomocou špeciálne vyškolených učiteliek a učiteľov dostáva dieťa presne to, čo potrebuje a po čom túži. Je to metóda vzdelávania, ktorá poskytuje deťom dostatok zmyslových vnemov, skúmanie, experimentálne overovanie, ale v prvom rade nadšenie, radosť a záujem z učenia v prostredí rešpektu a partnerskej komunikácie. Z tejto pozitívnej skúsenosti bude dieťa ťažiť po celý život.

Materská škola MONTE – Detský svet v súlade so zameraním si stanovila nasledujúce ciele:

 • Vytvoriť prostredie a klímu rodinného typu predškolského vzdelávania plného dôvery a rešpektu medzi rodičmi, deťmi a všetkými pracovníkmi materskej školy.
 • Pozornosť sústreďovať na dieťa, jeho schopnosti, záujmy, potreby a z toho sa odvodzuje, čoho treba učiť.
 • Zabezpečiť učenie sa vlastným tempom pri používaní praktických materiálov, s ktorými deti môžu samy manipulovať.
 • Rozvíjať prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa.
  Ponúknuť deťom v bohatom, podnetnom prostredí činnosť, ktorú si vyberajú sami, ktorú chcú robiť a učiteľ im pritom len pomáha, poskytuje podnety.
 • Poskytnúť sofistikované Montessori učebné pomôcky vhodne rozvíjajúce praktické a intelektové schopnosti dieťaťa.
 • Klásť dôraz na lekcie láskavého a zdvorilého správania sa.
 • Prioritne vytvoriť príležitosti na sústredenie sa.
 • Rešpektovať osobnosť dieťaťa s dôrazom na vnútornú motiváciu detí a budovať pozitívny vzťah dieťa – učiteľ.
 • Vytvoriť vekovo zmiešané, heterogénne skupiny.
 • Viesť deti k tomu, aby aktívny pohyb a zdravá životospráva boli súčasťou zdravého životného štýlu.
 • Spoznávať iný (anglický) jazyk ako prostriedok verbálneho dorozumievania sa.
 • Kooperatívny a participatívny prístup materskej školy k rodičom a zákonným zástupcom.
 • Podporovať prostredníctvom špeciálnopedagogického prístupu osobnostný rozvoj dieťaťa s telesným postihnutím (ďalej aj „TP“) v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej a telesnej oblasti, – rozvíjať schopnosti a zručnosti s ohľadom na individuálne osobitosti a zdravotný stav dieťaťa s TP, – prispôsobovať obsah vzdelávania individuálnym osobitostiam každého dieťaťa s TP, – vytvárať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie a plnohodnotný život dieťaťa s TP v spoločnosti.

 

Prostriedky k dosiahnutiu cieľa:

 • Dbať na polaritu pozornosti – rešpektovať individuálne tempo osvojovania si nových poznatkov.
 • Nepredkladať hotové informácie a vedomosti, ale nechať deti myslieť.
 • Ponúkať nové podnety v súlade so senzitívnymi fázami konkrétneho dieťaťa.
 • Učit deti vyjadrovať vlastný názor a naslúchať druhým.
 • Používat zážitkové formy učenia – pokusy, vychádzky, exkurzie a pod. …

Režim dňa

7.00 – 8.00 

Príchod detí do MŠ, privítanie, príprava triedy, čítanie príbehu

8.00 – 8.30

RANNÝ ROZHOVOR (+ elipsa) zdravotné cvičenia, relaxačné cvičenia, dychové cvičenia

8.30 – 11.00

RANNÝ-PRVÝ PRACOVNÝ BLOK

ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU (osobná hygiena, príprava na desiatu, stravovanie – desiata, stolovanie počas celého doobedia)

11.00 – 12.00

ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU (osobná hygiena)

POBYT VONKU

(pohybové aktivity, vychádzky, edukačné aktivity)

12.00 – 13.00

ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU 

(príprava na obed, stravovanie – obed, stolovanie, osobná hygiena – čistenie zubov, príprava na odpočinok)

13.00 – 13.30

13.30 – 14.30

Čítanie rozprávok

ODPOČINOK (spánok, relaxácia, koncentrácia fyzických a psychických síl) 

POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIA (zdravotné cviky, relaxačné cvičenia ,dychové cvičenia)

mladšie deti – spánok

staršie deti a nespiace – voľná práca, predškolská príprava

14.30 – 15.10

ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU (osobná hygiena, stravovanie – olovrant, stolovanie)

15.10 – 16.00

POOBEDŇAJŠÍ-DRUHÝ PRACOVNÝ BLOK

HRY A HROVÉ ČINNOSTI, EDUKAČNÉ AKTIVITY, POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIA 

Záujmové aktivity:

anglický jazyk : utorok a štvrtok od 15,10 do 15,40

16.00 – 17.00

HRY A HROVÉ ČINNOSTI  v triede schádzania 

Rozlúčenie sa s deťmi, odchod detí domov z MŠ

Cenník

Cenník SMŠ MONTE – Detský svet
Bernolákova 17
080 01 Prešov
na školský rok 2021/2022
(1.9.2021 – 31.8.2022)

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa školský rok začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Člení sa na obdobie školského vyučovania, po ktorého skončení nasleduje obdobie školských prázdnin; školské prázdniny môžu byť aj v období školského vyučovania. Dochádzka dieťaťa do materskej školy je celoročná, nemožno je obmedziť len na obdobie počas školského vyučovania.
Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR
č. 30/2009 Z. z. taxatívne určuje, že cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov:

 • potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy,
 • dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj
 • čerpania dovolenky zamestnancov.
 • Mesačné školné s celodennou starostlivosťou 276€

  zahŕňajúce aj stravné

 • Mesačné školné s poldennou starostlivosťou 241€

  zahŕňajúce aj stravné

 • Súrodenecká zľava 10%

  Platí ak v materskej škole umiestnite minimálne dve deti. 10% sa odráta z mesačného poplatku pre jedno z detí.

 • Udržiavací poplatok 200€
 • Školné počas školských prázdnin 251€
 • Stravné 51€/mesiac

Zriaďovateľ SMŠ MONTE – Detský svet si vyhradzuje právo na zmenu cien v hore uvedenom cenníku. V prípade zmien o tom budú dotknuté osoby informované minimálne 20 pracovných dní pred ich plnením.

V prípadoch, ktoré SMŠ nemôže ovplyvniť, ako sú zvyšovanie daní, odvodov, nájomného alebo zmena zákonov, či dotácii zo strany ministerstva školstva, môže dôjsť k jednostrannej zmene poplatkov za školné aj počas prebiehajúceho školského roka.

Vrátenie stravnej jednotky, či denného poplatku alebo časti z mesačného poplatku sa nevzťahuje na dni sanitácie alebo výnimočných stavov, kedy je SMŠ zatvorená.