Monte detský svet Prešov - Montessori škôlka v Prešove

O montessori

Pomôž mi, aby som to dokázal sám.


Maria Montessori

Monte detský svet Prešov - Montessori škôlka v Prešove
Monte detský svet Prešov - Montessori škôlka v Prešove

Cesta Marie Montessori (31.8.1870-6.5.1952)

 • talianska lekárka, antropologička a pedagogička,
 • prvá žena v Taliansku, ktorá v roku 1896 dosiahla vysokoškolské vzdelanie v odbore medicíny,
 • pracovala v oblasti detskej neurológie a psychiatrie,
 • prehlbovala svoje vzdelanie v oblasti psychológie, biológie, antropológie a v pedagogike,
 • výchova v predškolskom veku sa stala jej ústrednou životnou témou,
 • začínala ako asistentka na neurologicko-psychiatrickej klinike Rímskej univerzity,
 • špecializovala sa na detskú psychológiu,
 • pozornosť venovala mentálne postihnutým deťom, ich výchove a rozvoju,
 • v Paríži v Séguinovom ústave sa zoznámila s metódou francúzskeho lekára Jeana-Marc Itarda, ktorý pre výchovu mentálne postihnutých detí vyvinul senzorické tréningové materiály,
 • práve tieto sa stali inšpiráciou tvorby jej vlastných materiálov,
 • v roku 1898 Mária Montessori na Pedagogickom kongrese v Turíne obhajovala stanovisko, že výchova retardovaných detí je rovnako užitočná ako výchova detí bez psychického postihnutia,
 • bola prvá, ktorej sa podarilo presvedčiť laickú i odbornú verejnosť o efektivite vzdelávania detí s mentálnym postihnutím, pretože u mnohých z nich docielila, že čítali a písali rovnako ako intaktné deti,
 • pozorovaním pochopila, že jej metóda platí pre všetky deti všeobecne,
 • v jej živote došlo k mnohým ranám a prehrám,
 • pre nacistický režim bola nútená odísť z rodného Talianska,
 • jej škôlky boli zatvárané, knihy, pomôcky i materiály pálené
 • demokraticky systém výchovy a jeho výsledky – sebavedomý, chápajúci a nezávislý človek nevyhovoval žiadnemu z totalitných režimov na svete,
 • zomrela v Holandsku 6.5.1952.
Monte detský svet Prešov - Montessori škôlka v Prešove

Montessori pedagogika

Montessori princípy

 • je alternatívny, láskyplný a rešpektujúci výchovno-vzdelávací program pre deti vo veku 3-6 rokov,
 • program zameraný na individuálne potreby dieťaťa,
 • prostredníctvom Montessori didaktického materiálu a zmyslových aktivít dieťa objaví súbor kognitívnych, sociálnych, emociálnych, grafomotorických i akademických zručností,
 • dieťa sa naučí fungovať v rámci skupiny v nesúťaživom a rešpektujúcom prostredí.
SLOBODA, ABSORBUJÚCA MYSEĽ, VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA, KONCENTRÁCIA, POLARIZÁCIA, CENTROM POZORNOSTI JE DIEŤA, NIE UČITEĽKA, SÚDRŽNOSŤ A ZDVORILOSŤ, VEKOVO ZMIEŠANÁ SKUPINA, ŠPECIÁLNY DIDAKTICKÝ MATERIÁL.

Montessori pedagogika

Montessori princípy

 • je alternatívny, láskyplný a rešpektujúci výchovno-vzdelávací program pre deti vo veku 3-6 rokov,
 • program zameraný na individuálne potreby dieťaťa,
 • prostredníctvom Montessori didaktického materiálu a zmyslových aktivít dieťa objaví súbor kognitívnych, sociálnych, emociálnych, grafomotorických i akademických zručností,
 • dieťa sa naučí fungovať v rámci skupiny v nesúťaživom a rešpektujúcom prostredí.

SLOBODA, ABSORBUJÚCA MYSEĽ, VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA, KONCENTRÁCIA, POLARIZÁCIA, CENTROM POZORNOSTI JE DIEŤA, NIE UČITEĽKA, SÚDRŽNOSŤ A ZDVORILOSŤ, VEKOVO ZMIEŠANÁ SKUPINA, ŠPECIÁLNY DIDAKTICKÝ MATERIÁL.

Monte detský svet Prešov - Montessori škôlka v Prešove

Princípy Montessori pedagogiky

SLOBODA

Sebarealizácia je možná len vtedy, ak je dieťaťu poskytnutá sloboda vybrať si činnosť, po ktorej prahne jeho duša. Detské pohyby nie sú náhodné. Pod velením svojho ega buduje dieťa základy nevyhnutné pre koordináciu a cieľavedomý pohyb v súčinnosti s jeho psychikou. Dieťa preto musí mať slobodu samé určovať a prevádzať svoje činnosti. Ak mu bude táto sloboda odopretá, aktivity, ktoré bude dieťa vykonávať, nebudú v súlade s jeho potrebami, čím bude jeho vývoj spomalený.

ABSORBUJÚCA MYSEĽ

Dieťa má približne do 6. roku života jedinečnú schopnosť absorbovať zo svojho okolia všetky podnety ako špongia. Prostredníctvom tejto vlastnosti sa dieťa veľmi rýchlo a nevedome učí bez vynaloženia veľkého úsilia. Neskôr po odznení absorbujúcej mysle bude musieť vyvinúť vedomé úsilie, aby sa niečo naučilo. Preto je dôležité, čo do svojho dieťaťa vložíte práve v období prvých 6 rokov. Maria Montessori nazvala myseľ dieťaťa „absorbujúcou“ pre jej schopnosť vstrebať, naučiť sa a skladovať veľké množstvo poznatkov bez úsilia a námahy. Nikto nenaučí dieťa koordinovať pohyby, chodiť, rozprávať. Všetko musí urobiť samé a vzhľadom na náročnosť týchto úloh to zvládne v neuveriteľne krátkom čase.

VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA

Montessori sprievodkyne sú vyškolené tak, aby cez pozorovanie dieťaťa vedeli odhadnúť, čím je dieťa pri svojej činnosti motivované a vedeli mu ponúknuť aktivity na základe jeho unikátneho vývoja a v súlade s jeho potrebami. Vlastné učenie sa však neodohráva prostredníctvom lekcií, ale cez samostatnú činnosť dieťaťa, ktoré neustále opakuje činnosť, fascinované možnosťou skúmania a zdokonaľovania sa. Dieťa je k činnosti vedené svojou vlastnou a vnútornou motiváciou. Našou úlohou je podporiť ho v jeho činnosti.

KONCENTRÁCIA

Dieťa, ktoré si samostatne a slobodne vyberie činnosť, ktorá ho zaujíma, je ponorené do aktivity a opakuje ju tak dlho, kým sa jeho potreba nenasýti. V tomto procese sústredenia sa dochádza nielen k učeniu sa koncentrovať, ale aj k vytváraniu nervových spojení v mozgu, ktoré zlepšujú rozumové schopnosti dieťaťa.

POLARIZÁCIA

Dieťa je schopné intenzívne sa sústrediť na prácu, ktorá ho zaujme. Polarizácia pozornosti je základom učenia. Ide o vyšší stupeň koncentrácie.

CENTROM POZORNOSTI JE DIEŤA, NIE UČITEĽKA

Na rozdiel od tradičných škôlok, kde sa od učiteľa očakáva dominancia, autorita a primárna aktivita v procese učenia, v Montessori triedach je učiteľova pozícia v úlohe sprievodcu a pomocníka dieťaťu, ktoré sa učí vlastnou činnosťou prostredníctvom zmyslového vnímania. Jeho úlohou je pozorovať každé dieťa a byť mu nápomocný v procese jeho samostatného učenia sa. V Montessori školách neuvidíte učiteľa písať na tabuľu, ale učiť v priamom kontakte s dieťaťom alebo skupinou detí. Tento vzťah je plne rešpektujúci a partnerský.

SÚDRŽNOSŤ A ZDVORILOSŤ

V Montessori materskej škole je atmosféra, v ktorej deti pokojne pracujú a správajú sa k sebe s rešpektom a láskavo. Prostredie v materskej škole je navrhnuté tak, aby deti túžili prejaviť sa prostredníctvom svojho „najlepšieho ja“. Pomocou lekcií zdvorilosti a slušnosti vedieme deti k ústretovosti, pravidlám slušného správania a učíme ich, ako nenásilne riešiť konflikty či pracovať so svojím hnevom. Výsledkom je súdržné spoločenstvo malých detí.

VEKOVO ZMIEŠANÁ SKUPINA

Keďže vzdelávanie v Montessori materských školách prebieha na základe individuálneho tempa dieťaťa, dieťa môže pracovať samostatne podľa vlastného uváženia a realizovať sa v akejkoľvek činnosti, či pracovať s didaktickým materiálom, ktorý si samo zvolí. Zároveň sa však zúčastňuje na živote vo vekovo zmiešanej komunite detí. Mladšie deti sa učia od starších pozorovaním a ťažia z ich príkladu. Staršie deti na druhej strane preberajú zodpovednosť za vedenie mladších detí a získavajú sebavedomie. Takéto spolužitie detí je neoceniteľným elementom v procese vzdelávania v Montessori materských školách.

ŠPECIÁLNY DIDAKTICKÝ MATERIÁL

Maria Montessori vyvinula špeciálny didaktický materiál, ktorý je konštruovaný tak, aby umožnil deťom pochopiť abstraktné pojmy konkrétnou zmyslovou skúsenosťou, pomohol im rozvíjať nové zručnosti a umožnil im skúmať fyzikálne či matematické zákonitosti. Dieťa experimentuje so zmyslovými materiálmi, cez ktoré sa zjemní jeho sluch či hmat, alebo sa naučí farby. Zdokonalí si slovnú zásobu a vďaka materiálu si osvojí základy čítania a písania. Získa predstavu o desiatkovej sústave, spozná veľké množstvo geometrických útvarov či rôzne krajiny sveta, zvieratá a rastliny. V školskom veku bude dieťa akademicky nadpriemerne pripravené do školy, ale oveľa dôležitejšie je, že získa presvedčenie, že učenie je zábava.

Senzitívne obdobia

RANNÉ DETSTVO (0-6 rokov) „Základy domu“


OBLASŤ ROZVOJA OSVOJOVANIE ZDOKOŇAĽOVANIE

Emočná inteligencia 0-2 roky 2-6 rokov

Sluch 4-8 mesiacov 8 mesiacov-6 rokov

Zrak 0-2 roky 2-6 rokov

Rozvoj reči 0-3 roky 3-6 rokov

Zjemňovanie zmyslov 0-3 roky 3-6 rokov

Vnímanie hudby 0-3 roky 3-9 rokov

Schopnosť myslieť 0-3 roky 4-9 rokov

Pohyb – hrubá motorika 0-2 roky 2-4 roky

Pohyb – jemná motorika 3-6 rokov 6-9 rokov

Poriadok 1-3 roky

Záujem o malé veci 1-2 roky